Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje swoją ochroną życie oraz zdrowie ubezpieczonego.  Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci. Zakres ochrony zależy od wykupionych ryzyk dodatkowych (np. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji). Świadczenia wypłacane Czytaj dalej…

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna, która jest równowartością w złotych: 5 210 000 EUR na każdego poszkodowanego – Czytaj dalej…