Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna, która jest równowartością w złotych:

  • 5 210 000 EUR na każdego poszkodowanego – w przypadku szkód wyrządzonych osobom, w odniesieniu do jednego zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem; bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • 1 050 000 EUR w przypadku uszkodzenia mienia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem; bez względu na liczbę poszkodowanych.                                                                                                                                                                                                                                                               
  • Za niespełnienie obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC stosowane są kary wnoszone na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przygotujemy Państwu kalkulację składki w 30 Towarzystwach Ubezpieczeń i dokonamy porównania ofert.

U nas zawsze zakupią Państwo najtańszą polisę OC dla swojego samochodu!

Zapraszamy do naszych biur w celu przygotowania ofert ubezpieczenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *