Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna, która jest równowartością w złotych: 5 210 000 EUR na każdego poszkodowanego – w przypadku szkód wyrządzonych osobom, w odniesieniu do jednego zdarzenia, Czytaj dalej…